Đạo đức Hồ Chí Minh

Chính sách ngoại giao thêm bạn bớt thù của Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Phan Khánh Bằng Nguyên Phó Trưởng Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính tri Khu vực II

Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù”. Đó là nguyên tắc chung của mọi cuộc cách mạng, đối với một dân tộc nhỏ lại phải đối đầu với các kẻ thù mạnh và thâm độc thì việc “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết” càng trở nên cấp thiết.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×