Tiêu điểm

Công tác dân vận trong thời kì mới

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan

Mục tiêu lớn nhất của công tác dân vận trong tình hình mới là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ba nội dung nêu trên vừa là mục tiêu để phấn đấu và cũng là cơ sở để xác định quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác dân vận trong tình hình mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×