Thời sự Bình Dương

Đảng lãnh đạo trong công cuộc xây dựng đất nước

Từ đổ nát của chiến tranh và tư duy phát triển kinh tế bao cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thực hiện công cuộc đổi và giành những thành tựu vang dội.

Tri qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thắng lợi có tính lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Từ đổ nát của chiến tranh và tư duy phát triển kinh tế bao cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thực hiện công cuộc đổi và giành những thành tựu vang dội.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, cả dân tộc bước vào giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng nước. Tuy nhiên 10 năm sau ngày giải phóng, nền kinh tế quan liêu bao cấp đã làm kiềm hãm quá trình phát triển đất nước, kinh tế xã hội, đời sống của người dân gặp phải nhiều khó khăn. Dưới ánh sáng thực hiện đường lối đổi mới của đảng ở đại hội 6 năm 1986, đã mở ra cơ hội mới cho cả dân tộc bước vào một thời kỳ mới, nhằm khẳng định thế và lực mới của đất nước. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Riêng năm 2019 kinh tế tăng trưởng 7%, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt khỏang 3000 USD. Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc, bị bao vây, cô lập, cấm vận, Việt Nam đã tiến hành mở cửa, trở thành thành viên nhiều tổ chức quốc tế.                     

Có được những kết quả ấn tượng trên là nhờ Đảng đã định hướng ngày càng rõ mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Từ chỗ tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và lực lượng lao động có tiền công thấp, Đảng đã chủ trương chuyển sang thực hiện phát triển kinh tế bao trùm và bền vững, tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, hoàn thiện mô hình tăng trưởng đồng bộ trên cả phương diện kinh tế - kỹ thuật, kinh tế - xã hội và kinh tế - sinh thái, thúc đẩy phát triển trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng phải vững vàng bằng lý luận và trên nền tảng lý luận đúng đắn - coi đây là linh hồn của công tác lãnh đạo về chính trị, tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng dựa vào lý luận và bám sát thực tiễn. Đồng thời chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng thông qua Nhà nước phải được thể chế hóa, trước hết, phải đổi mới có hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.           

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước tiếp tục đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Đồng thời sự lãnh đạo của Đảng luôn bền chặt, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tư tưởng “dân là gốc” là truyền thống đạo lý muôn đời của dân tộc Việt Nam luôn được các bậc tiền nhân vận dụng trong quá trình dựng nước và giữ nước cần phải được phát huy cao độ trong xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay.   

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×