Đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ta là đạo đức văn minh

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Với bản chất cách mạng và khoa học, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, kiên cường lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian nan thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Có thể nói, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản – một Đảng đạo đức và văn minh, cách mạng và khoa học – là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật của cách mạng XHCN, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước. Trong tình hình hiện nay, trước những khó khăn, thử thách lớn ở trong và ngoài nước, Đảng ta phải biết kế thừa, chắt lọc những tinh hoa nhân loại, đồng thời biết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, trước dân tộc, chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện tự phê bình và phê bình, làm việc một cách dân chủ, tập trung, luôn tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×