Đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ta thật là vĩ đại

Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Ðảng, tình hình đen tối như không có đường ra.Từ ngày ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Qua 85 năm chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của mình, xứng đáng là đội tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, xứng đáng là đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×