Đạo đức Hồ Chí Minh

Để tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước

Trong thư Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp xuân về, vào tháng 1/1946, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”.

Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, và bồi dưỡng thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Trong thư Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp xuân về, vào tháng 1/1946, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×