Đạo đức Hồ Chí Minh

Giá trị lịch sử của chiến thắng 30/04/1975

Thạc sĩ Phan Khánh Bằng Nguyên Phó Trưởng Khoa Lịch sử Đảng , Học viện Chính Trị Khu Vực II

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, một mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mang tầm quốc tế và thời đại. Ngày 30/4/1975, ngày hội tụ của 3 sự kiện lịch sử: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×