Đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Một nhân cách lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, để lại di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đồ sộ, quý giá; Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhân cách lớn.

Một trong những nhân cách lớn đó là lòng yêu nước gắn liền với yêu dân, thương dân, lấy nguyện vọng, nhu cầu của người dân làm nguyện vọng, ham muốn của mình. Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ lo cho dân, cho nước từ những việc lớn đến việc nhỏ là trách nhiệm, bổn phận của người lãnh tụ của dân tộc. Người đau nỗi đau chia cắt đất nước, vui, buồn cùng với nhân dân, sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng tư. Người nói: “Tôi yêu đồng bào ở miền Bắc cũng như yêu đồng bào ở miền Nam. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi...”…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×