Thời sự Bình Dương

Kế hoạch vay, trả lời của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước là trên 341 ngàn tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 146 ngàn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước là trên 341 ngàn tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 146 ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384 ngàn tỷ đồng, gồm: Vay trong nước 275 ngàn tỷ đồng và nước ngoài 108 ngàn tỷ đồng. Đồng thời Thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ năm 2018 là 256 ngàn tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 256 ngàn tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18 ngàn tỷ đồng.

Tại quyết định phê duyệt Chính phủ cũng quy định hạn mức vay được bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018. Trong đó, hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×