Tiêu điểm

Kết quả đầu tư công của tỉnh Bình Dương năm 2017

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 5.375,5 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 884,5 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch năm 2017.

- Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 4.491 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×