Đạo đức Hồ Chí Minh

Khéo dùng người và trọng nhân tài

Tư vấn: Thạc sĩ Đinh Thị Điều Nguyên Phó Trưởng Khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu Vực II

Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào của đất nước, cốt lõi của thành công chính là việc chúng ta đi lên bằng trí tuệ của con người Việt Nam, vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút và trọng dụng nhân tài là việc cần thiết và rất quan trọng. Chúng ta cần kịp thời nhận thức đầy đủ vai trò của người hiền tài và có cách thức sử dụng nhân tài hợp lý nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực sáng tạo của nhân dân vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài. Khi dùng người tài, Người chú trọng tài năng ở trong công việc, lấy thước đo là tinh thần vì dân, vì nước chứ không hẹp hòi, không câu nệ .

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×