THI ĐUA YÊU NƯỚC

Khi chủ doanh nghiệp là Đảng viên

Khi chủ doanh nghiệp là Đảng viên

Từ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, để từ đó Bình Dương thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến nay toàn Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã có 62 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 49 chi bộ cơ sở, với gần 4.000 đảng viên. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, cũng như cá nhân các chủ doanh nghiệp là đảng viên đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo được uy tín với người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×