Bình Dương Mến Yêu

Màu xanh trên vùng đô thị

Trước xu hướng đất sản xuất nông nghiệp tại các đô thị đang giảm dần, để tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận nông dân đô thị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Bình Dương đã khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị. Thực tế cho thấy, nhờ sự hỗ trợ thiết thực của địa phương, các mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả cao xuất hiện ngày càng nhiều ở Bình Dương…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×