Thời sự Bình Dương

Ngành Tuyên giáo Sông Bé - Bình Dương phát huy truyền thống

Ngay khi nước nhà thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong muôn vàn khó khăn và thử thách, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, ngành tuyên giáo Sông Bé – Bình Dương đã phát huy truyền thống, ra sức cùng đảng bộ,

Từ khi được thành lập vào ngày 10/5/1949,các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ Dầu Một đã luôn kiên trì, trung thành với Đảng, với dân, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại ngày 30/4/1975 thống nhất đất nước.

Ngay khi nước nhà thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong muôn vàn khó khăn và thử thách, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, ngành tuyên giáo Sông Bé – Bình Dương đã phát huy truyền thống, ra sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, giành những thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NGÀNH TUYÊN GIÁO SÔNG BÉ – BÌNH DƯƠNG PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

Sau ngày thống nhất đất nước, cả nước gặp phải nhiều khó khăn và thách thức do hậu quả chiến tránh kéo dài. Lệnh cấm vận của các thế lực thù địch, chiến tranh biên giới và tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn, đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, nội tại chính sách kinh tế bao cấp sau ngày giải phóng đã kiềm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ thực tế này, Tỉnh ủy Sông Bé lúc bấy giờ đã đề ra nhiều giải pháp để ổn định tình hình, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Một lần nữa, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sự nghiệp đổi mới của Đảng tại đại hội VI, năm 1986 đã trở thành cuộc phát kiến vĩ đại của Đảng, mở ra một thời kỳ mới của cả dân tộc trong quá trình xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sông Bé – Bình Dương đã tận dụng có hiệu quả vị trí địa lý, khai thác đúng các tiềm năng và thế mạnh vốn có. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới tư duy mang tính sáng tạo và đột phá. Trong đó phát triển công nghiệp đã trở thành đòn bẫy, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội. Những thành tích nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Dương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương; đưa Bình Dương từ một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kém và điểm xuất phát thấp, đã trở thành một trong những địa phương phát triển kinh tế năng động và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. Bình Dương là địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật về thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tạo được bước đi đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.                                      

Công tác tuyên giáo của Đảng ra đời gắn với sự ra đời và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong mỗi thành quả cách mạng của Đảng đều có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. Ngành tuyên giáo Thủ Dầu Một trước đây và Bình Dương ngày nay không ngừng phát triển lớn mạnh, trưởng thành theo mỗi bước đi lên của sự nghiệp cách mạng; Luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiến thiết quê hương và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×