Đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

Các nguyên tắc, quy định trong sinh hoạt đảng có vai trò quan trọng bảo đảm giữ vững bản chất của Đảng, cũng như ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng không thể thực hiện hiệu quả nếu tách rời việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng. Kỷ luật và tính thống nhất trong Đảng dựa trên sự tự giác, tinh thần phấn đấu không ngừng của mỗi đảng viên, tính chiến đấu không khoan nhượng trước những vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Vì thế, giữ vững các nguyên tắc và chế độ sinh hoạt đảng chính là xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, cũng là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×