Đạo đức Hồ Chí Minh

Những biểu hiện của căn bệnh "Quan cách mạng"

Quan liêu đang là một hiện thực xã hội. Hiện thực đó hoàn toàn trái với bản chất một chế độ xã hội mà chúng ta mong muốn xây dựng và nó cũng hoàn toàn trái với tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xóa bỏ tệ quan liêu của chính quyền không dễ, trong khi đó nguy cơ một chính quyền trở thành quan liêu lại luôn tiềm ẩn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phê phán nghiêm khắc những "ông quan cách mạng". Người nói, trong chế độ xã hội mới của chúng ta, bệnh quan liêu là "kẻ thù bên trong" nằm trong các tổ chức của ta, nó ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×