Đạo đức Hồ Chí Minh

Những biểu hiện của phong cách làm việc tập thể dân chủ

Phong cách làm việc tập thể, dân chủ là một đặc trưng trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Bác, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Người khẳng định “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ phải gắn mình trong một tập thể, lắng nghe ý kiến và phát huy sức mạnh của tập thể, đồng thời nêu cao trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tập thể giao cho. Tuyệt đối tuân thủ thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×