Đạo đức Hồ Chí Minh

Những cảnh báo về chủ nghĩa cá nhân

Theo Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. Hồ Chí Minh chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian trá, xảo quyệt, khéo dỗ dành ta đi xuống dốc, vì thế càng nguy hiểm. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nó chờ dịp để phát triển, che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người kết luận: "Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ dịch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó".

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×