Đạo đức Hồ Chí Minh

Những giải pháp để việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, vận dụng vào thực tiễn công tác, sinh hoạt nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Mỗi đảng viên  cần ý thức đầy đủ về việc học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh; xác định đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là một giải pháp để hoàn thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Trước hết, mỗi đảng viên cần tự nhìn nhận, đánh giá các phương pháp, tác phong làm việc chưa khoa học, chưa hiệu quả của bản thân. Trên cơ sở đó xác định phương hướng và các biện pháp cụ thể để dần hình thành phong cách làm việc mới. Dù với cương vị lãnh đạo hay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì mỗi cá nhân đều có thể học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần bảo vệ, xây dựng sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×