Đạo đức Hồ Chí Minh

Những nội dung chính của chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018

Thạc sĩ: Đinh Thị Điều Nguyên Phó Trưởng khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính Trị - khu vực II

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong  cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Phong cách dân chủ, quần chúng; Phong cách khoa học; Phong cách nêu gương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×