Bình Dương Mến Yêu

Nông trường cao su Bến Súc học và làm theo Bác bằng những sáng kiến

Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị 06, 03, 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, không chỉ có tác động đến việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần mà còn phát huy được dân chủ, sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

NÔNG TRƯỜNG BẾN SÚC

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG SÁNG KIẾN

Nông trường Bến Súc là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Nông trường được Công ty giao quản lý 2.662,79 ha, với nhiệm vụ chính là trồng mới tái canh, chăm sóc và khai thác mủ cao su. Đảng bộ Nông trường hiện có 03 Chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Nông trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân lao động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Nông trường đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong Nông trường thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, các kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy các cấp. Tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước trong công nhân lao động. Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 6,7,8 khóa XII và NQ TW4 khóa XII, triển khai kết luận số 21 ngày 25/20/2021 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Toàn bộ cán bộ đảng viên, người lao động đã được học tập các chuyên đề hằng năm như: chuyên đề 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Từ đó đã tạo nên sức hút và sự lan tỏa để đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tham gia tích cực vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phấn đấu hoàn thành vược mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cán bộ, đảng viên và công nhân lao động đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tích cực học tập và rèn luyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, phấn đấu và làm theo một cách sâu rộng trong đơn vị.

Đảng ủy nông trường Bến Súc luôn xác định việc “đẩy mạnh học và làm theo Bác” chính là nền tảng quan trọng, là động lực nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Một trong những phong trào thi đua sôi nổi nhất trong “Học và làm theo Bác” chính là thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Từ sự quan tâm đầu tư của Đảng ủy và Ban Giám đốc, trong 3 năm qua cán bộ, công nhân viên chức của nông trường đã có nhiều nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong thực tiễn sản xuất như:“Cải tiến tấm chắn trên máy cắt cỏ”, “Giải pháp sắp xếp, bố trí lực lượng gián tiếp tham gia lao động vào ngày nghỉ hàng tuần”, “Sắp xếp bố trí phần cây trong thời điểm thiếu công nhân cạo mủ”,“Giải pháp cải tiến cần phun trị bệnh nấm hồng”, “Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc hoá học trên quần thể cỏ hỗn hợp trong vườn cao su kiến thiết cơ bản”. ..

Đảng ủy, Ban giám đốc nông trường Bến Súc cũng luôn quan tâm, chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, nắm bắt tư tưởng của công nhân lao động, tổ chức gặp gỡ trao đổi thông tin và công khai đến cán bộ, công nhân về chế độ chính sách, tình hình hoạt động của Công ty, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và quy chế đối thoại định kỳ. Chính từ sự quan tâm đến người lao động như thế nên bên cạnh việc chú trọng đầu tư đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, thì những năm qua Đảng ủy và ban giám đốc nông trường luôn khuyến khích việc nghiên cứu tìm kiếm những giải pháp phù hợp để giữ chân và nâng cao đời sống người lao động. Trong số này, “Giải pháp giữ chân người lao động dân tộc H’Mông tại Nông trường Bến Súc” là một biểu hiện cụ thể cho chính sách ấy, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong mọi quyết sách của Đảng ủy và Ban Giám đốc nông trường.

Chỉ 1 năm trước thôi người mẹ trẻ H’Mông này còn chưa biết được tương lai gia đình mình như thế nào. Nhưng giờ đây cô đang hạnh phúc với 1 căn nhà nhỏ để định cư, một công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Và quan trọng hơn là cô con gái bé nhỏ sẽ không phải vất vả trên lưng mẹ dãi nắng dầm mưa theo những chuyến du canh du cư, mà bé sẽ được chăm sóc tốt về y tế, sẽ được đến trường với những ước mơ.

Hình ảnh hạnh phúc của người lao động chính là biểu hiện cụ thể nhất cho những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh và sự phát triển của nông trường. Sự chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, mỗi người vì mọi người, ngày hôm nay làm việc tốt hơn hôm qua, luôn là suy nghĩ thường trực để từ đó biến thành những việc làm cụ thể thiết thực nhất. Tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, các đoàn thể và quần chúng luôn thực hiện làm theo lời Bác bằng việc kết hợp giữa công việc cụ thể của mình gắn với các phong trào thi đua trong Công ty, đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, lấy đó làm tiêu chí đánh giá kết quả đối với tập thể, cá nhân, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Nông trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - kinh tế trong đơn vị. Học và làm theo Bác đã thật sự trở thành công việc thường xuyên của tất cả mọi người tại nơi này. /.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×