Đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Khách mời: Phò GS TS Huỳnh Thị Gấm Nguyên Trưởng Khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nước ta có nội dung rộng lớn, sâu sắc và luôn luôn mới, đầy sáng tạo. Tư tưởng ấy giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh trong công việc của mình, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, nếu biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thật sự tôn trọng và học hỏi dân thì nhất định sẽ thành công. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×