THI ĐUA YÊU NƯỚC

Phát huy vai trò tiên phong

Phát huy vai trò tiên phong

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Dương thu hút số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước khá lớn, nên cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng định hướng, tỉnh còn chú trọng đưa công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong loại hình doanh nghiệp này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp với chức năng và nhiệm vụ của mình đã thể hiện tính tiên phong và hiệu quả trong công tác đặc biệt quan trọng này.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các chủ doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc... nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Củng cố, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội hiện có; lấy tổ chức hoạt động hiệu quả làm nòng cốt để nhân rộng ra ở các doanh nghiệp khác, coi trọng thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×