Thời sự Bình Dương

Phiên họp lần thứ 10 UBND tỉnh Bình Dương

Sáng 24/5, ông Trần Thanh Liêm-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì phiên họp lần thứ 10 xem xét thông qua một số dự thảo tờ trình chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa IX.

Sáng 24/5, ông Trần Thanh Liêm-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì phiên họp lần thứ 10 xem xét thông qua một số dự thảo tờ trình chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa IX.

Các dự thảo tờ trình được xem xét, thông qua gồm: Dự thảo tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Dự thảo tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu cử bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng “Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. Qui hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Riêng dự thảo tờ trình về kế hoạch sắp xếp, tinh giản biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương từ năm 2018-2021 sẽ xem xét thông qua trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×