Thời sự Bình Dương

Phiên họp lần thứ 13 UBND tỉnh Bình Dương

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018, sáng 5/11, UBND tỉnh họp thông qua 1 số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018, sáng 5/11, UBND tỉnh họp thông qua 1 số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã xem xét và nhất trí trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sắp tới các nội dung: Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2019; Chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;  Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; trong đó có các dự án sử dụng đất lúa; Điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2019 là 2089 biên chế công chức, 119 hợp đồng theo nghị định 68 giảm 209 biên chế. Tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo dự thảo Tờ trình, mức hỗ trợ được đưa ra là không quá 100 triệu đồng/người.

Qua xem xét sự cần thiết đầu tư, dự kiến khả năng cân đối vốn trong Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 của tỉnh, tỉnh chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công (trong đó có 01 điều chỉnh chủ trương) với tổng mức vốn đầu tư là gần 2.857 tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực hạ tầng kinh tế: 07 dự án, tổng mức đầu tư 2.255,5 tỷ đồng, Lĩnh vực giáo dục: 04 dự án, tổng mức đầu tư 397,9 tỷ đồng. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×