Đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc có kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ

Khách mời: Thạc sĩ Ngô Văn Minh, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh", giữ vững vị trí, vai trò, năng lực cầm quyền, nhất là trong điều kiện Đảng đã giành được chính quyền, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, và đặc biệt thể hiện rõ tính Đảng, tính nhân văn sâu sắc. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tính Đảng, tính nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Đảng ta đã chỉ đạo thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp công tác đảng: Dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp, với các ban, ngành có liên quan...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×