Đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của người cán bộ đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Theo Người, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ có vai trò to lớn để nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cổ vũ động viên phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo ra đột phá trong các lĩnh vực cách mạng. Trong hệ thống phong cách của Người, phong cách tư duy là một nội dung tạo nên những nét đặc sắc, đưa đến những  quyết định đúng đắn, phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

   

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×