Đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc dân chủ, tập thể của chủ tịch Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Đinh Thị Điều - Nguyên Phó trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện chính trị Khu vực II

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Phong cách lãnh đạo là yếu tố đặc biệt quan trọng cấu thành phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo dân chủ là một nội dung quan trọng để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở rèn luyện đạo đức, phong cách người lãnh đạo, thiết thực hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×