Đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc gắn với thực tiễn, miệng nói tay làm

Tư vấn: Thạc sĩ Ngô Văn Minh , nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II

“Nói đi đôi với làm” hay “Lý luận gắn liền với thực tiễn” là một trong những nguyên tắc cơ bản và tổng quát được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo từ lý luận gắn liền với thực tiễn của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn. Người đã khái quát thành lý luận trong hoạt động thực tiễn nước ta và đã trở thành bài học vô giá cho mọi thế hệ ở trong giai đoạn xây dựng và thống nhất đất nước. Phương châm “Nói đi đôi với làm” đã trở thành hành động bất diệt trong thời đại Hồ Chí Minh và nó luôn có giá trị thực tiễn sâu sắc, trường tồn, vĩnh cửu. 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×