Đạo đức Hồ Chí Minh

Phòng chống "Tự diễn biến, tự chuyển hóa" theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 Trong những căn bệnh của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu, là căn nguyên gây ra nhiều căn bệnh khác. Không phải ngẫu nhiên mà trong các bài giảng huấn luyện cho cán bộ ngay từ năm 1925, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”. Cho nên, giải pháp hàng đầu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chính là làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×