Thời sự Bình Dương

Sôi nổi các phong trào thi đua ái quốc ở Bình Dương

Cách đây 70 năm, ngày 11/6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, người khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng về thi đu

Cách đây 70 năm, ngày 11/6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, người khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước. Trải nghiệm qua quá trình lịch sử dân tộc, Người đã tin tưởng và khẳng định: "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta…", và không gì hơn Thi đua chính là bằng chứng cho tinh thần yêu nước. 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và là chuẩn mực cho sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về thi đua ái quốc và quán triệt nghiêm túc chỉ thị 34 của Bộ chính trị, Bình Dương luôn quan tâm đổi mới nội dung và phương thức thực hiện trong việc triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng , phát huy vai trò to lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát động được nhiều phong trào thi đua sâu rộng và hiệu quả như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Bình Dương chung tay vì người nghèo, doanh nghiệp BD hội nhập và phát triển, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từng cấp từng ngành từng lĩnh vực đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Qua tổ chức, phát động các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực bằng bàn tay khối óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa tỉnh BD phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh BD tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11-6-1948 /11-6-2018; tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến. Tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của Đảng, nhà nước : Huận chương lao động hạng 2 huân chương lao động hạng 3, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và bằng khen TTCP, cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố danh sách 14 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đấu phong trào thi đua tỉnh BD năm 2017, danh sách 17 tập thể, 5 hộ gia đình và 571 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6, càng thấy tinh thần trách nhiệm để thi đua yêu nước bằng những việc làm nhỏ bé nhất, bình thường nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất. 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường để phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×