Tiêu điểm

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

Ông Nguyễn Thanh Liêm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương

 Đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ  trương, chính sách của Đảng - lực lượng lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh  để tự giải phóng, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của nhân dân thành những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh  vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×