Thời sự Bình Dương

Tập trung giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước đã và đang phát huy hiệu quả vai trò của mình, nhất là trong bối cảnh một bộ phận công nhân lao động bị ảnh hưởng rơi vào tình cảnh mất việc làm. Nhờ làm tốt việc chi trả chế độ, nhiều lao động gặp khó khăn việc làm trên địa bàn tỉnh đã thụ hưởng chính sách kịp thời, đảm bảo tối đa quyền lợi.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×