Đạo đức Hồ Chí Minh

Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 và những bài học

Thạc sĩ Phan Khánh Bằng Nguyên phó Trưởng Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II

Thắng lợi của Cách mạng tháng tám không phải là một diễn biến tự nhiên, mà đó là thành quả tất yếu của cuộc đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù 70 năm đã trôi qua nhưng những bài học từ sự kiện lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của nước ta hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×