Tiêu điểm

Thanh niên Bình Dương học và làm theo Bác

Tiếp tục  thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa. Các tiêu chí “Gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, sâu sát cơ sở” là nội dung đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, để từ đó xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực của từng cơ quan, đơn vị tổ chức Đoàn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×