Đạo đức Hồ Chí Minh

Tiêu chí về tư cách người cách mạng

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lớn, đồng thời là nhà tư tưởng, nhà đạo đức chân chính. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, vấn đề trau dồi, rèn rũa và giữ gìn tư cách, phẩm chất của một người cách mạng luôn được đề cao, coi trọng. Bằng sự trải nghiệm, sự nỗ lực phấn đấu của mình trong suốt cuộc đời làm cách mạng, trên cơ sở nhận định, cách mạng là sự nghiệp vẻ vang nhưng vô cùng khó khăn, gian khổ, đòi hỏi người cách mạng phải biết hy sinh, Hồ Chí Minh tâm niệm rằng, muốn cách mạng đi đến thành công, điều tiên quyết phải xây dựng những con người cách mạng thực sự, có đầy đủ tư cách, phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà cách mạng giao phó.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×