Thời sự Bình Dương

Tinh gọn bộ máy - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Đề án “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức viên chức và những người hoạt động không chuyên trách” ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận Anbước đầu mang lại hiệu quả, trở thành mô hình rút kinh nghiệm cho việc tinh gọn bộ máy, thực hiện các chức danh kiê

Đề án “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức viên chức và những người hoạt động không chuyên trách” ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận Anbước đầu mang lại hiệu quả, trở thành mô hình rút kinh nghiệm cho việc tinh gọn bộ máy, thực hiện các chức danh kiêm nhiệm tại 90 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Ban thường vụ Thị ủy Thuận An đánh giá cao các kết quả đạt được.

Đề án “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức -viên chức và những người hoạt động không chuyên trách” ở phường Lái Thiêu sau một năm triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả. Với 28 CB-CC-VC và những người hoạt động không chuyên trách tại phường, trong đó có nhiều chức danh kiêm nhiệm, nhưng vẫn bảo đảm mọi hoạt động ổn định. Tất cả các vị trí việc làm kiêm nhiệm đều bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Ban thường vụ Thị ủy Thuận An, trên tinh thần đảm bảo các nội dung theo kế hoạch số 47 và đề án số 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kết quả việc tinh giản biên chế, nhất là tại các xã, phường của Thuận An, việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh đảm bảo theo đề án. Nhiều địa phương khác đang từng bước thực hiện và rút kinh nghiệm ở phường Lái Thiêu, như: phường Hưng Định, Bình Nhâm, Vĩnh Phú... số lượng CB-CC-VC đều giảm xuống còn 28 người. Đến nay, toàn Thị xã Thuận An đã có 4 cơ quan giảm cấp phó theo tinh thần Nghị quyết số 18. Tổ chức bộ máy các cơ quan khối nhà nước về cơ bản vẫn thực hiện theo các nghị định của Chính phủ; 4 cơ quan đã thực hiện giảm 1 cấp phó theo tinh thần Nghị quyết số 18; thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu đối với 3 cơ quan; thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại 7 xã, phường; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 2 phường...Tính đến đầu năm 2019, thị xã Thuận An đã giảm 167 biên chế và 46 hợp đồng ngoài chỉ tiêu; khu phố, ấp thực hiện kiêm nhiệm giảm 39 chức danh không chuyên trách.

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương, về cơ bản công tác tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trên địa bàn Thị xã Thuận An được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, hiệu quả hiệu lực của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngày một nâng lên; nhất là đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ công chức, cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây là động lực quan trọng để thị xã Thuận An tiếp tục thực hiện đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×