Đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ trong quân đội

Đội ngũ đảng viên  trong Quân đội là một bộ phận đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa có những đặc điểm chung của người đảng viên của Đảng, vừa có những điểm đặc thù của hoạt động quân sự. Họ chủ yếu gồm các sỹ quan, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo, phục vụ lâu dài, đảm nhiệm các cương vị cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, chuyên môn kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đội. Mỗi đảng viên phải xác định kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp tự học tập, tự rèn luyện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi đảng viên trong Quân đội đều phải thật sự nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực, chủ động. Mọi sự “đổ lỗi” cho hoàn cảnh khách quan nhằm biện minh cho sự suy giảm về tính tiền phong gương mẫu về đạo đức, lối sống đều không đúng, cần khắc phục, loại trừ để củng cố ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×