Tiêu điểm

Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy , tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình Dương

Dưới sự chăm lo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự đùm bọc, ủng hộ của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân , các cấp, các ngành; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng công an nhân dân  ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.  Bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân được thể hiện ở việc luôn kiên định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị và các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Bảo đảm nền nếp chính quy và duy trì kỷ luật là hai nhân tố không thể thiếu trong quá trình xây dựng quân đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân. Mục đích của việc thực hiện chính quy hóa quân đội là nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi hoạt động, công tác của bộ đội và các đơn vị trong toàn quân.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×