Dọc đường Quê hương

Bình Dương xây dựng thành phố thông minh

Chính thức được phê duyệt vào ngày 21/11/2016, Đề án thành phố thông minh Bình Dương là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030, hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn. Với mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã và đang tập trung nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×