Thời sự Bình Dương

Kiện toàn chính sách Bảo hiểm xã hội

Làm thế nào để chính sách BHXH phát huy trong thực tiễn là nội dung sẽ được đề cập, đưa ra bàn bạc tại Hội nghị lần thứ 7 (Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) sắp diễn ra. Qua đó, góp phần kiện toàn chính sách BHXH, áp dựng vào đời sống xã hội một các

Trước những hạn chế bất cập trong thực thi chính sách BHXH thời gian qua, việc làm thế nào để chính sách này phát huy trong thực tiễn cuộc sống luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập, đưa ra bàn bạc tại Hội nghị lần thứ 7 (Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) sắp diễn ra. Qua đó, góp phần kiện toàn chính sách BHXH, áp dựng vào đời sống xã hội một cách có hiệu quả.

Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay là nguồn tài chính chủ yếu để chăm lo và ổn định đời sống cho người lao động cả trong khi lao động và sau khi hết tuổi lao động. Việc duy trì và phát triển quỹ BHXH có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết quyền lợi cho người lao động trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất, hưu trí… Theo quy định hiện hành, việc đóng bảo xã hội cho người lao động sẽ được tính theo tỉ lệ % mức thu nhập của từng người gắn liền với sự hỗ trợ từ phía chính sách. Cụ thể doanh nghiệp sẽ phải đóng 21,5%, còn người lao động sẽ đóng 10,5%... Tham gia đầy đủ chính sách BHXH bắt buộc này, người dân sẽ được đảm bảo các quyền lợi thụ hưởng đương nhiên.

Thời gian qua, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tại Bình Dương, số người tham gia BHXH bắt buộc chiếm tỉ lệ gần 70% trong tổng số gần 1,3 triệu lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Gần 400.000 lao động (chiếm tỷ lệ xấp xỉ 30%) vẫn chưa được tham gia BHXH. Nếu tính thêm các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tỉ lệ lao động chưa tham gia BHXH trong toàn tỉnh vẫn còn ở mức cao. Với nhiều người dân, nhất là đối tượng công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, thì mức đóng và mức thụ hưởng chính sách BHXH vẫn chưa thực sự thỏa đáng. Bên cạnh đó, một số người còn băn khoăn về lộ trình cải cách chính sách BHXH liên quan đến thời gian nghỉ việc, cách tính lương hưu, chất lượng dịch vụ...

BHXH là yêu cầu tất yếu, đảm bảo thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững, doanh nghiệp và mọi người dân phải tuân thủ một cách triệt để. Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của Đảng và cơ quản lý Nhà nước, chính sách BHXH ngày càng được kiện toàn, tạo được sự đồng thuận cao và hưởng ứng tham gia của toàn dân, trở thành chính sách an sinh xã hội trọng yếu, thúc đẩy xã hội, đất nước ngày càng phát triển.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×