Thời sự Bình Dương

Đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA ưu đãi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Phát triển việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nông thôn và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về việc báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Phát triển việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nông thôn và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về việc báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan nêu trên lập báo cáo đánh giá các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ thời kỳ từ năm 1993 đến hết ngày 31/12/2017,  bao gồm khoảng 2.591 chương trình, dự án vay . Đối với các chương trình, dự án đã kết thúc, đánh giá các tác động về thực trạng kinh tế, kỹ thuật của chương trình, dự án trong quá trình khai thác; tác động tới mặt kinh tế, chính trị, xã hội; tác động với các nhóm cư dân hưởng lợi trực tiếp và cư dân bị ảnh hưởng, tính bền vững của dự án… Đối với chương trình, dự án đang triển khai thực hiện, đề nghị đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện với mục tiêu. Đánh giá khối lượng, giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và chất lượng công việc so với kế hoạch, từ đó đề ra giải pháp với những khó khăn, vướng mắc. Còn đối với các chương trình, dự án đã có báo cáo đánh giá kết thúc và đánh giá giữa kỳ, đề nghị gửi tài liệu báo cáo đánh giá về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×