Thời sự Bình Dương

Gợi ý một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến

A. VỀ VẤN ĐỀ CHUNG

Đề nghị cho ý kiến về: Bố cục các phần lớn, các đề mục; tiêu đề các đề mục và cách diễn đạt trình bày.

B. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ

1. Bối cảnh tình hình

 Đề nghị cho ý kiến về bối cảnh tình hình, ý nghĩa thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X 92015-2020; dự báo tình hình, tác động của những yếu tố thuận lợi, khó khăn, cơ hội thách thức của quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương đối với quá trình phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới (2020 – 2025).

2. Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Mục tiêu tổng quát trong dư thảo Báo cáo chính trị đã đảm bảo tính bao quát và khả thi chưa? Đồng thời đề nghị cho ý kiến về 3 phương án trong xác định hướng phấn đấu của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới?

- Phương án 1:“Phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.

- Phương án 2: “Phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp”.

 - Phương án 3:“Phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ phát triển theo hướng thông minh và bền vững”.

3. Các chương trình đột phá trong nhiêm kỳ 2020 – 2025

Đề nghị cho ý kiến về hai nội dung:

- Thứ nhất: Tiếp tụcxây dựng, bổ sung, phát triển và thực hiện 4 chương trình đột phácủanhiệm kỳ 2015-2020, đó là:

+ Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

+ Đổi mới thu hút đầu tư gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới khoa học công nghệ đón đầu xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0.

+ Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố Thông minh.

- Thứ hai: Bổ sung thêm chương trình đột phá mới: “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

4. Về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiêm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua (những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan, khách quan của mặt đạt được, chưa được) trên các lĩnh vực.

- Về các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

- Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 -2025:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế:

+ Định hướng về việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên đổi mới thu hút đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, trong đó, tập trung phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa. Nghiên cứu hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ. Thúc đẩy phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng điểm.

+ Định hướng về phát triển các ngành dịch vụ chất lượng tương xứng với công nghiệp và đô thị, nâng cao tỷ trọng ngành trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó, ưu tiên phát triển các dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao. Tiếp tục phát triển ngành dịch vụ logistics, xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cảng, kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông, các cảng cạn, từng bước tạo mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

+ Định hướng về việc tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, hoàn thành và giữ vững các mục tiêu nông thôn mới.   

+ Phương hướng phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó, trọng tâm là xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; gắn với quy định về quản lý đô thị theo mô hình Thành phố thông minh.

+ Phương hướng về nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước theo quy hoạch và quy định. Tập trung di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

+ Phương hướng về tăng cường đổi mới thu hút đầu tư, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, tập trung vào các hình thức gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao và sản xuất công nghiệp hiện đại.

+ Định hướng trong việc điều hành ngân sách nhà nước theo hướng chủ động, chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; cơ cấu lại và nâng cao hệ thống tín dụng.

Thứ hai, về phát triển văn hóa – xã hội:

+ Phướng hướng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Phương hướng về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung xây dựng, phát triển ngành y tế từng bước hiện đại, chất lượng, đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục xã hội hóa ngành y tế.

+ Phương hướng về phát triển văn hóa, xây dựng con người, trọng tâm là xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hoá; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Phương hướng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm.

+ Phương hướng phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông, trọng tâm là tập trung phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ cốt lõi, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cho những sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mũi nhọn. Huy động các nguồn lực xây dựng, phát triển nhanh và bền vững hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trở thành hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực.

5. Về quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả công tác củng cố quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị; giữ gìn trật tự an toàn xã hội (kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân).

- Về phương hướng, nhiệm vụ: Đề nghị cho ý kiến về mục tiêu và nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh, trong đó, tập trungxây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương “An ninh chủ động”; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự có hiệu quả.

Về các hoạt động đối ngoại: Đề nghị cho ý kiến về kết quả thực hiện việc mở rộng đối ngoại, tranh thủ hội nhập phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm hoạt động đối ngoại đa phương của địa phương.

6. Về xây dựng hệ thống chính trị

Đề nghị cho ý kiến về:

-Kết quả thực hiện các nhiêm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua (kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân):

+ Về công tác xây dựng Đảng: Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CTTW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả kiện toàn bộ máy cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, trọng tâm là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết 18,19), Nghị quyết 26 khóa XII về xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, khóa XII về tinh giản biên chế,... Việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

+ Công tác xây dựng chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kết quả kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; việc phân cấp quản lý nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành; công tác cải cách hành chính,…

+ Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng.

+ Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò dân chủ, giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Về phương hướng, nhiệm vụ:

+ Về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

+Tiếp tục xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực; đẩy mạnh cải cách hành chính.

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

+ Tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền, xây dựng xã hội đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

7. Đề nghị cho ý kiến về phần đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế (cả nguyên nhân chủ quan và khách quan) trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện đầy đủ chưa? Cần bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung gì?

8. Đề nghị cho ý kiến về một số kinh nghiệm thực tiễnđược Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

 

***

Văn kiện báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ảnh trung thực, khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015 - 2020); đồng thời, thể hiện khát vọng, tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, vì vậy, trên tinh thần cầu thị lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với tinh thần trách nhiệm, cùng nhau xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

            BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×