Thời sự Bình Dương

Thành tựu 72 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám kết hợp với sức mạnh của chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Tiếp đó, 21 năm kiên cường kháng chiến chống Mỹ, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975, nhân dân ta đã giành thắng lợi vang dội, giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, công cuộc đổi mới từ năm 1986 do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo với nhiều thành tựu đã làm thay đổi đời sống mọi mặt của người dân và hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Từ một nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 72 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×