Thời sự Bình Dương

Thị xã Thuận An tăng cường công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công

Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ đất công có vai trò quan trọng, nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, thị xã Thuận An đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng Quỹ đất công.

Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ đất công có vai trò quan trọng, nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, thị xã Thuận An đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng Quỹ đất công.

THỊ XÃ THUẬN AN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG

Thị xã Thuận An có 10 xã phường, với tổng số 548 khu đất công, tổng diện tích là 1 nghìn 083 ha. Trong đó, những địa phương có quỹ đất công lớn gồm: Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao và An Thạnh. Đến nay UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã đã hoàn thành việc rà soát, kiểm kê trên thực địa các khu đất đang quản lý. Qua đó, đã tiến hành đo đạc toàn bộ các khu đất công và hoàn chỉnh vẽ hồ sơ kỹ thuật hơn 90% tổng số khu đất công trên địa bàn, số còn lại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thuận An đang thẩm định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, vào tháng 9/2018, thị xã Thuận An đã ban hành Đề án tăng cường quản lý, sử dụng dụng quỹ đất công đến năm 2020. Theo đó đã giao nhiệm vụ cho các ngành và địa phương, nhanh chóng thiết lập, quản lý, sử dụng quỹ đất công do nhà nước quản lý, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời xử lý các vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công, thiết lập danh mục, vị trí, diện tích để quản lý và đưa ra phương án sử dụng đất nhằm khai thác hợp lý, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thông qua đề án, thị xã Thuận An đã tổ chức cho cán bộ có liên quan tập huấn về công tác quản lý và sử dụng Quỹ đất công. Bên cạnh đó, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của chính quyền các địa phương và các ngành chức năng, gắn với công tác tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành Luật đất đai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng Quỹ đất công ở Thuận An cũng đang gặp khó khăn. Đó là việc phối hợp giữa chính quyền một số địa phương với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chưa chặt chẽ, nên việc hoàn thiện bản vẽ đo đạc ở một số khu đất công còn chậm. Một số quỹ đất dôi dư đã đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án chưa được tổ chức cắm mốc và đo đạc để cập nhật, bổ sung vào danh sách đất công trên địa bàn xã, phường. Bên cạnh đó, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở và đất ở trên địa bàn đang gia tăng nhanh chóng, việc chưa hoàn thành việc cắm mốc sẽ dẫn đến một số trường hợp người dân lấn chiếm đất công. Đồng thời, có những địa phương tuy có Quỹ đất công không lớn, song lại có đến trên 100 khu, với diện tích nhỏ, manh múng, sẽ rất khó khăn cho công tác quản lý và sử dụng sau này.

Việc nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất công ở thị xã Thuận An đang rất cần các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả, với sự đồng lòng của người dân tham gia, nhằm góp phần phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×