Thời sự Bình Dương

Xuất khẩu hàng hóa Bình Dương qua những con số

Cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế công nghiệp, sau 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Bình Dương đã trở thành trung tâm xuất khẩu hàng hóa với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm chiếm hơn 10%/tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nuớc. Đặc biệt, trong vòng 10 năm gầ

Cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế công nghiệp, sau 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Bình Dương đã trở thành trung tâm xuất khẩu hàng hóa với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm chiếm hơn 10%/tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nuớc. Đặc biệt, trong vòng 10 năm gần đây, họat động ngọai thương của tỉnh đảm bảo xuất siêu với kết quả năm sau cao luôn cao hơn năm trước từ 15-20%, với các ngành hàng có tính cạnh tranh cao trên thương trường quốc tế.

Năm 2016, Bình Dương đạt giá trị xuất khẩu hơn 24,3 tỷ USD, tăng 16,2 % so với năm 2015 và tăng gấp 48  lần so với năm 1997 ( năm đầu tiên Tỉnh Bình Dương đuợc tái lập). 2 tháng đầu năm 2017, Bình Dương cũng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 4,1 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016 và gấp 8 lần so với giá trị xuất khẩu của địa phương trong năm 1997. Không chỉ đạt giá trị xuất khẩu chiếm từ 10-12% /tổng giá trị xuất khẩu hàng năm của cả nuớc, Bình Dương còn là một trong những địa phương đạt giá trị xuất siêu rất sớm của họat động ngọai thương ở nuớc ta. Riêng trong 5 năm qua giá trị xuất siêu của Bình Dương đã tăng từ 2,2 tỷ USD vào năm 2012 lên 3,8 tỷ USD vào năm 2016. Đây là con số ấn tượng, bởi rất ít địa phương trong cả nuớc đạt giá trị xuất siêu cao.

Có đuợc kết quả này là do Bình Dương đã huy động đuợc nguồn lực rất lớn  từ các thành phần kinh tế đưa vào sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu nội địa và thị trường quốc tế. Cụ thể vào lúc tái lập tỉnh, Bình Dương chỉ có 100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với số vốn đầu tư khỏang 500 triệu USD, thì đến nay tỉnh đã có 2836 dự án FDI với số vốn gần 26,3 tỷ USD. Xét về số luợng dự án FDI hiện tại đã tăng gấp 56 lần và luợng vốn tăng hơn 50 lần so với năm 1997. Đối với nguồn đầu tư trong nuớc, hiện tại tỉnh có hơn 25.400 doanh nghiệp với số vốn 190.100 tỷ đồng Việt Nam. Về số dự án đã tăng gấp 25 lần và số vốn tăng hơn 20 lần so với ngày đầu tái lập Tỉnh.  Trong đó, có 95% luợng vốn đầu tư FDI và vốn trong nuớc được đầu tư vào sản xuất công nghiệp, đã tạo ra gía trị sản xuất công nghiệp của địa phương vào cuối năm 2016 tăng hơn 60 lần so với năm 1997, tức khỏang 250.000 tỷ đồng.

Cùng với quá trình tăng trưởng về gía trị sản xuất, hiện tại ngành công nghiệp Bình Dương đã phát triển theo hướng đa ngành, tạo nên sự đa dạng trong lĩnh vực xuất khẩu; nhiều ngành hàng chiếm từ 20-40% giá trị xuất khẩu của từng ngành hàng trong cả nuớc. 

20 năm để nâng cao kim ngạch xuất khẩu tăng gần 50 lần và qua 10 năm trở thành địa phương xuất siêu đầu tiên của cả nuớc- đó là thành quả rất phấn khởi của Bình Dương nói chung; của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục gặt hái đuợc nhiều kết quả to lớn hơn trong họat động ngọai thương khi nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế tòan cầu vốn có nhiều thách thức và thuận lợi đan xen.

                                                                    Trịnh Cầu - Ng.Hùng

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×